No module Published on Offcanvas position
C11.101,126 Nguyễn Thiện Thành,K4,P5,Tp.TV (+84).294.3855246 (419) crt@tvu.edu.vn

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm

1. Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội.

2. Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Centre for Human Resource Training in Health.

3. Tên viết tắt: CRT

4. Trụ sở giao dịch

- Địa chỉ:  Tòa nhà E2, phòng E21.111, Số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Thành Phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

  • Điện thoại: (+84)294.855246 ( Số nội bộ 419)
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.crt.edu.vn

5. Chức năng và nhiệm vụ

5.1 Chức năng

Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Trà Vinh có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức, điều phối các hoạt động dịch vụ đào tạo ngắn hạn bao gồm đào tạo liên tục, tư vấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế và Đào tạo theo hình thức hợp đồng đào tạo với các cơ sở y tế, các cá nhân, tổ chức khác để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực y tế trong và ngoài tỉnh.

5.2 Nhiệm vụ

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức, triển khai và quản lý các lớp đào tạo ngắn hạn bao gồm đào tạo liên tục, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và thực hiện đào tạo kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức y tế (trừ lĩnh vực răng hàm mặt) và nghiên cứu khoa học, cụ thể như sau:

  • Đề xuất với Ban Giám hiệu Trường Đại học Trà Vinh các chủ trương, chính sách, biện pháp, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến việc quảng bá, tổ chức, khai thác, triển khai thực hiện các hoạt động lớp dịch vụ đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực y tế theo nhu cầu xã hội.
  • Tập huấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn trong và ngoài tỉnh theo hình thức tập trung hoặc trực tuyến (E-learning). Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn y tế, thực hiện nghiên cứu khoa học. Thực hiện Thông tư số: 22 /2013/TT-BYT của Bộ Y tế về “Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục cán bộ ngành y tế”.
  • Phối hợp với các đơn vị thiết kế, xây dựng, quảng cáo, tiếp thị, tổ chức tuyển sinh, triển khai và quản lý, giám sát cấp chứng chỉ đối với các khóa dịch vụ đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội.
  • Tiếp nhận, tổ chức triển khai các dịch vụ khác như: tư vấn, điều tra, dự án nghiên cứu, các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước liên quan đến đào tạo, tư vấn và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực Y tế.

Tìm kiếm cơ hội phát triển và triển khai các dự án nghiên cứu, các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước liên quan đến đào tạo, tư vấn và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ.

(1 Vote)

Administrator

Địa chỉ

Tòa nhà E2, Phòng E21.111, Số 126 Nguyễn Thiện Thành - Khóm 4, Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

(+84).294.3855246 (Số nội bộ 419)

crt@tvu.edu.vn

 https://daotaonguonnhanluc.tvu.edu.vn/